GIẢI THƯỞNG GƯƠNG MẶT TRẺ TIÊU BIỂU SAMCO NĂM 2018

Giải thưởng “Gương mặt trẻ tiêu biểu SAMCO” nhằm tìm kiếm, giới thiệu, tuyên dương, nhân rộng và phát huy các gương điển hình của đoàn viên – thanh niên công nhân sống có lý tưởng, hoài bão; những tấm gương đã thực hiện những việc làm thiết thực, tiêu biểu trong lao động. Giải thưởng này nhằm góp phần giáo dục, định hướng lối sống đẹp trong thanh niên công nhân Tổng Công ty Samco.

poster

     Giải thưởng trải qua 4 bước: (1) Các đơn vị phát hiện và biểu dương các gương điển hình tại cơ sở; (2) Sau đó đề cử, giới thiệu gương điển hình tiêu biểu của đơn vị về Đoàn Tổng Công ty; (3) Ban Thường vụ Đoàn Tổng Công ty họp lần thứ nhất để xác minh, thẩm định các gương ứng cử và bình chọn các gương đề cử xét trao giải thưởng; (4) Ban Thường vụ Đoàn Tổng Công ty gửi các gương xét trao giải thưởng đến các đơn vị để đoàn viên thanh niên và người lao động bình chọn. Kết quả bình chọn sẽ là cơ sở cho Hội đồng chọn ra 10 “Gương mặt trẻ tiêu biểu SAMCO” năm 2018.

     Thực hiện quy trình như trên, Ban Thường vụ Đoàn Tổng Công ty đã họp lần thứ nhất vào ngày 24/9/2018. Trên cơ sở thảo luận, đánh giá, Ban Thường vụ Đoàn Tổng Công ty thống nhất chọn ra 15 đề cử thuộc 04 lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty (Lĩnh vực xây dựng không có đề cử nào được chọn) vào vòng bình chọn tại các đơn vị.

Cách thức và thời gian bình chọn vui lòng xem ở đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *